ANUNȚ ACHIZIȚIE: SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ORGANIZARE CURSURI

Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA (CNS Cartel ALFA), cu sediul în Str. Lipscani, Nr. 53, etaj 2, Sector 3, Bucuresti (Intrarea prin Blănari 21), Tel: +40 21 539 53 01;+40 21 539 53 02, Fax: +40 21 539 53 00, Email: alfa@cartel-alfa.ro, în calitate de Beneficiar al proiectului, „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”, Cod SMIS: 311262, lansează procedura de achizitie pentru Servicii de formare profesională și organizare cursuri în cadrul proiectului „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”, Cod SMIS: 311262.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează aceasta procedură de atribuire, ca singura bază a acestei proceduri.

Ofertantul are obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificatiilor tehnice conținute în aceasta documentație.

Nu se va ține seama de nici o exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentația de Atribuire.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat.

Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

DENUMIRE SERVICII:

 • Servicii de formare profesională - COD CPV: 80530000-8
 • Servicii pentru evenimente - COD CPV: 79952000-2

DESCRIERE SERVICII: servicii specializate de formare profesională și organizare cursuri, pentru 300 de persoane, respectiv programele Delegat sindical (200 de persoane), Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (50 de persoane) și Expert legislația muncii (50 de persoane), în format hibrid (față în față și online). Serviciile cuprind activitățile de formare profesională conform prevederilor Ghidului specific aplicabil în cadrul programului de finanțare, cererii de fina nțare și legislației în domeniul formării profesionale a adulților la nivel național, acordarea de stimulente (ajutoare, premii) pentru cursanți pe perioada derulării cursului incluse în costul unitar/participant/oră de curs conform prevederilor Ghidurilor aplicabile la nivel de program și proiect, precum și servicii privind logistica necesară derulării activităților de formare în format hibrid (asigurare servicii suport pentru desfășurarea orelor de pregătire față-în-față), respectiv: decontare transport participanți cazare, masă și asigurare sală și echipamente pentru derularea orelor de formare în format fizic

VALOARE ESTIMATĂ: 1,290,120.00 cu TVA

SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”, Cod SMIS: 311262, Contract de finanțare nr. 10606/22.01.2024.

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: achiziţie privată competitivă conform Ordin 1284/08.08.2016 Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (cu modificările și completările ulterioare).

CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: atribuirea contractului se va realiza în baza aspectelor calitative ale serviciilor ofertate, pentru oferta în totalitate conformă, fără a se depăși bugetul alocat.

Evaluarea ofertelor se realizeaza astfel:

Factorii de evaluare

Pondere/punctaj

A.Experiența anterioară specifică a operatorului economic  

30% - 30 PUNCTE

B.Experiența anterioară specifică a echipei propuse pentru executarea contractului 

70% - 70 PUNCTE

DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII: Prestarea serviciilor se va face  pe o durată de 4 ani, de la data încheierii contractului de prestări servicii și până la finalul anului 4 de implementare, conform prevederilor cererii de finanțare  – 31 ianuarie 2028.

PLATA: Plata se realizează la sfârșitul fiecărei serii de curs organizate (finalizate cu examen de absolvire și emiterea certificatelor de absolvire), cu condiția predării de către Operatorul economic a documentației justificative aferente activității realizate (în baza procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor prestate și a Raportului de activitate/curs însoțit de documente justificative, predate de către Operatorul economic). Operatorul economic acceptă decontarea facturilor inclusiv prin mecanismul Cererilor de plata.

Specificațiile tehnice / cerințele solicitate pentru fiecare componentă a serviciilor precum și condițiile / criteriile de calificare impuse sunt detaliate în CAIETUL DE SARCINI anexat prezentului anunț.

 

OFERTA

La întocmirea ofertei, prestatorul va ține cont de informațiile menționate în Documentația de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini anexat).

 • Ofertantul va menționa în ofertă în mod clar procedura pentru care se depune oferta.
 • Oferta va fi exprimată în lei cu TVA
 • Oferta va adresa întregul pachet de servicii/ cursuri

Oferta trebuie să cuprindă:

 1. Scrisoare de înaintare – Formular nr.1
 2. Declarație privind eligibilitatea - Formular nr. 2
 3. Declarație pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese – Formular nr. 3
 4. Oferta tehnică - Formularul nr. 4, care să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini. Oferta tehnică va cuprinde (1) Prezentarea operatorului economic ofertant, (2) Prezentarea echipei propuse pentru execuția contractului, (3) Prezentarea serviciilor asigurate de către operatorul economic și va fi însoțită de următoarele documente/anexe (4):
 • Copie a Certificatului de Înregistrare sau echivalent;
 • Copie a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă că ofertantul este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea de a realiza activităţile care fac obiectul contractului vizat în cadrul prezentei proceduri - are în obiectul de activitate CAEN autorizat, principal sau secundar, necesar prestării serviciilor ofertate și că nu se află în stare de faliment, dizolvare, insolvență etc. În cazul în care firma ofertantă este înregistrată într-o țară UE alta decât România, se va prezenta un document echivalent emis de o autoritate similară ONRC din țara în care este înregistrat operatorul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte autorizarea pentru serviciile solicitate.

NB!Pentru ONG-uri se va prezenta Extras de la Registrul Asociatiilor si Fundatilor. În cazul ONG-urilor se vor prezenta Actul constitutiv, Statutul și Actele adiționale la Statut (dacă este cazul), din care să rezulte competența acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract. (Se vor prezenta în copie)

 • Copii ale Autorizațiilor pentru furnizarea cursurilor care fac obiectul contractului, emise de către Ministeru Muncii și Solidarității Sociale, respectiv Comisile de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a Municipiului București sau la nivel județean (în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților;
 • Documente care probează experiența în domeniul formării profesionale: extrase din registrele furnizorilor de formare profesională (Registru matricol, Registru de eliberare certificate) / documente/certificări/contracte sau părți relevante ale contractelor precum și procese verbale de recepție si/sau predare-primire etc. (care acoperă cel mult ultimii 3 ani)- minim 12 programe de formare (serii de curs) în domenii relevante (relații de muncă) organizate (cursuri organizate direct în regim propriu sau la nivelul a 1 sau mai multe contracte);

NB: Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei.

 • Documente/certificări/contracte sau părți relevante ale contractelor precum și procese verbale de recepție si/sau predare-primire etc., care probează experiența relevantă în organizarea de evenimente (cursuri, seminarii, workshopuri și alte programe de formare care au înclus servicii similare) care acoperă cel mult ultimii 3 ani)-minim 1 eveniment similar (evenimente organizate direct în regim propriu sau la nivelul a 1 sau mai multe contracte);

NB: Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei.

 • Documente justificative pentru fiecare dintre experții nominalizați în vederea executării contractulu i:
  • CV (formatl EUROPASS) - Formularul nr. 5,
  • Documente de studii (Diplome/adeverințe/ certificate emise de unitatea de învățământ)
  • Documente din conținutul cărora să reiasă experiența anterioară specifică a experților propuși în activități similare, precum: adeverință emisă de angajator, contract de muncă sau document similar însoțit de fișa de post, recomandare/scrisoare emisă de beneficiarul intermediar sau final al serviciilor prestate, contracte însoțite de PV-uri de recepție servicii, document constatator pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, sau orice alt document justificativ ce probează că expertul propus a prestat activitate în domeniul in care a fost propus, în perioada solicitată.
 1. Formular de ofertă financiară – Formular nr. 6. Prețurile vor fi exprimate în lei inclusiv TVA. Prețul este fix (stabilit pe bază de opțiuni de costuri simplificate) ramane ferm și nu poate fi modificat pe toată durata contractului
 2. Acord de asociere - în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție – Formular nr. 7 (dacă este cazul)
 3. Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora– Formular nr. 8 (dacă este cazul)
 4. Declaraţie privind subcontractanţii (partea/părţile din contract care sunt îndeplinite

de subcontractanţi şi specializarea acestora) – Formular nr. 9 (dacă este cazul)

 1. Împuternicire pentru semnatarul ofertei – Formular nr. 10 (dacă este cazul)

 

PRIMIREA OFERTEI/ PREZENTAREA OFERTEI

Limba de redactare a ofertei

Limba româna

Perioada de valabilitate a ofertei

Minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va fi respinsă ca fiind inadmisibilă

Ofertele alternative

OFERTELE ALTERNATIVE NU SUNT ACCEPTATE

Asocierea

Oferta poate fi depusă de un furnizor sau de o asociere de furnizori, în condițiile legii.

Nu se permite subcontractarea serviciilor de formare profesională care reprezintă obiectul principal al contractului de achiziții.

Modul     de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele operatorilor economici vor cuprinde în mod obligatoriu propunerea tehnică.

Lipsa propunerii tehnice va duce la excluderea operatorului economic din procedură.

Cerințele menționate în Caietul de sarcini anexat sunt cerințe minime obligatorii, iar neîndeplinirea acestora va duce la respingerea ofertei ca neconformă

Modul    de prezentare a propunerii financiare

Lipsa formularului de ofertă financiară va conduce la respingerea operatorului economic din procedură.

Semnarea ofertei

Oferta trebuie semnată de reprezentantul legal al operatorului economic. În situația în care, din diferite motive, acest lucru nu este posibil, oferta poate fi semnată și de o persoana împuternicită (se va atașa o împuternicire semnată de către reprezentantul legal pentru persoana împuternicită).

Modul de prezentare al ofertei

Ofertantul va depune documentația ofertă în plic închis distinct.

Oferta va conține:

·       Scrisoarea de înaintare – Formular 1;

·       Declarație privind eligibilitatea – Formular 2;

·       Declarație privind respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese – Formular nr. 3;

·       Oferta tehnică - Formularul nr. 4, însoțită de documentele justificatve / anexele menționate mai sus;

·       Formular de oferta financiară – Formular nr. 6

·       Acord de asociere - în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție – Formular nr. 7 (dacă este cazul)

·       Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora– Formular nr. 8 (dacă este cazul)

·       Declaraţie privind subcontractanţii (partea/părţile din contract care sunt îndeplinite

de subcontractanţi şi specializarea acestora) – Formular nr. 9 (dacă este cazul)

·       Împuternicire pentru semnatarul ofertei – Formular nr. 10 (dacă este cazul)

 

Propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele care însoțesc oferta vor fi introduse într-un plic comun, pe care vor fi marcate următoarele informații:

·       datele de contact ale operatorului economic care depune oferta, inclusiv adresă și e-mail;

·       adresa destinatarului, cu mențiunea Participare la procedura de achizitie ”Servicii de formare profesională și organizare cursuri în cadrul proiectului „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”, Cod SMIS: 311262”  și „A nu se deschide până la data de 04.07.2024 ora 10:00.

 

Plicul va fi depus închis și sigilat și va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare (Formularul nr. 1), care va enumera documentele care fac parte din oferta.

 

 

Ofertele vor fi transmise prin poștă, curier sau personal, in original semnate de ofertant într-un singur exemplar, la sediul sediul Achizitorului, Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA (CNS Cartel ALFA), din Str. Lipscani, Nr. 53, etaj 2, Sector 3, Bucuresti (Intrarea prin Blănari 21), până la data de 03.07.2024, ora 16:00, în plic închis, care se va deschide în data de 04.07.2024, ora 10:00.

Ofertele primite după data de expirare (data și ora din anunț) vor fi returnate nedeschise.

Clarificări cu privire la prezenta documentație se pot obține de la sediul Achizitorului sau prin  e-mail, la adresa alfa@cartel-alfa.ro, persoana de contact: Paula CARLAN.

Nu se admite retragerea sau modificarea ofertei după termenul limită de depunere a ofertelor.

 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 26.06.2024 ora 16:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 28.06.2024 ora 16:00

 

După evaluarea ofertelor se va întocmi un ”Raport de evaluare a ofertelor primite”, se va transmite comunicare pe e-mail câștigătorului în vederea semnării contractului iar după semnarea acestuia anuntul de atribuire se va publica pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi

Locul și modul de obținere al Specificațiilor tehnice: Specificațiile tehnice / cerințele solicitate pentru fiecare componentă a serviciilor precum și condițiile / criteriile de calificare impuse sunt detaliate în CAIETUL DE SARCINI (anexat prezentului anunț), care poate fi descărcat de pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi

GRUPUL ȚINTĂ căruia îi sunt adresate cursurile: 300 de persoane, membrii/specialiști ai partenerilor sociali (organizații de tip sindical din grupul țintă al proiectului) afiliate la Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA (CNS Cartel ALFA).

 

MODUL DE SELECTARE A OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție: evaluarea aspectelor calitative ale serviciilor ofertate, pentru oferta în totalitate conformă, fără a se depăși bugetul alocat, în conformitate cu prevederile Art.187 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”(6) alin. (3) lit. c)„criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei”.

Pe parcursul întregului proces de achizitie prin procedura competitivă, la adoptarea oricărei decizii, se va tine cont de respectarea principiilor de la Art. 1.1., Secțiunea 1, cap. 5 din Procedura competitivă aplicabilă solicitantilor/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene din 08.08.2016, aprobată prin Ordinul MFE nr. 1284/ 2016, după cum urmează:

 • principiul transparenței
 • principiul economicității
 • principiul eficientei
 • principiul eficacității

Oferta câștigătoare va fi cea cu cele mai multe avantaje (legate de aspectele calitative ale serviciilor ofertate) pentru realizarea obiectivului proiectului. În Nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice care motiveaza alegerea.  

Elemente de departajare:  

 • Experiența anterioară specifică a operatorului economic (experiență în organizarea de activități/programe similare)
 • Experiența anterioară specifică a echipei propuse pentru executarea contractului

MANAGEMENTUL CONTRACTUL

BeneficiarulConfederația Națională Sindicală CARTEL ALFA certifică conformitatea și recepția serviciilor prestate prin Proces Verbal de Recepție a serviciilor.

Prestatorul/operatorul economic câștigător: este responsabil de prestarea la timp a obligațiilor asumate prin ofertă și de calitatea tuturor cerințelor stabilite în documentația de atribuire, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Beneficiarul împreună cu Prestatorul/operatorul economic câștigător: vor stabili de comun acord zilele și intervalele de timp în care se vor derula programele de formare agreate in contract.

Prestatorul va informa de urgență Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanțe ce pot împiedica executarea la timp și cu eficientă a obiectului achiziției.

 

 1. ALTE OBLIGAȚII

Ofertantul trebuie să dovedească flexibilitate în soluționarea eventualelor aspecte neprevăzute care pot interveni, de natură să afecteze implementarea proiectului, precum și în cazul apariției altor situații de risc anticipate de acesta.

În derularea contractului este importantă furnizarea, în timp util, a informațiilor, datelor și a răspunsului privind rezultatele obținute și de aceea, ofertantul trebuie să își asume responsabilitatea redactării și prezentarii de documente clare și solicitări precise de date, indicând data la care așteaptă informațiile solicitate, pentru a nu fi afectată implementarea contractului, conform calendarului stabilit. Ofertantul este responsabil de calitatea rezultatelor obținute și de asigurarea unui management financiar și administrativ, eficient și eficace, în conformitate cu prevederile contractuale. În acest sens, ofertantul trebuie:

 • Să se asigure că rezultatele obținute sunt la standardele de calitate necesare și sunt livrate conform termenelor stabilite;
 • Să asigure o bună raportare, conform condițiilor contractuale.
 • Ofertantul are obligația de a respecta legislația românească în vigoare și prevederile contractuale.
 • Ofertantul va respecta notificările emise de către beneficiar pentru începerea activităților și va furniza acestuia toate informațiile referitoare la contract. Va fi obligat sa asigure realizarea activităților și obținerea rezultatelor stabilite prin contract.
 • La solicitarea beneficiarului, ofertantul va participa la reuniunile specifice legate de implementarea contractului, care vor avea loc la sediul beneficiarului sau online.
 • Ofertantul trebuie sa consulte beneficiarul cu privire la orice aspect/problema care apare în procesul de implementare.
 • Ofertantul va asigura toate resursele umane și materiale necesare pentru buna execuție a contractului.

  

DOCUMENTATIA ANUNTULUI DE ACHIZITIE: Link anunt

CLARIFICĂRI la achiziția de Servicii de formare profesională și organizare cursuri Link 

DESCARCARE FORMULARE ANEXE in format editabil