La angajare

Orice persoană care dorește să se angajeze va semna cu angajatorul un contract individual de muncă. Contractul se încheie în formp scrisă, în limba română, se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de muncă. Salariatul va primi un exemplar original. Anterior semnării contractului, trebuie să fiți informați cu privire la: locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul angajatorului; funcţia/ocupaţia, precum şi fişa postului; criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului; riscurile postului; data de la care contractul este în vigoare; durata contractului și a perioadei de probă; durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; salariul, bonusuri, prime și data plății lor; durata muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; condiţiile de muncă;

Salariatul are următoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. dreptul la demnitate în muncă;
 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. dreptul la acces la formarea profesională;
 8. dreptul la informare şi consultare;
 9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 12. dreptul de a participa la acţiuni colective;
 13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 14. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.