Tratamentul echitabil

Prin egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbați în relațiile de muncă se înțelege accesul nediscriminatoriu la:

  1. alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activități;
  2. angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
  3. venituri egale pentru munca de valoare egală;
  4. informare şi consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare şi recalificare profesională;
  5. promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
  6. condiții de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă;
  7. beneficii, altele decât cele de natura salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
  8. organizații patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
  9. prestații şi servicii sociale.

 

Prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu.

Angajatorii trebuie să asigure confidențialitatea datelor cu privire la rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, orientare sexuală sau a altor date cu caracter privat.